Ewa Dorosz
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu


Relacja z przebiegu konkursu pt. „Najbardziej aktywny czytelnik 2019 roku”


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E Smołki w Opolu, pełniąca zadania biblioteki powiatowej, zorganizowała dla czytelników bibliotek publicznych w powiecie opolskim ziemskim konkurs pt. „Najbardziej aktywny czytelnik 2019 roku”. Przebieg konkursu w pierwszym etapie miał charakter tajny. Organizator przekazał bibliotekarzom na początku 2019 r. regulamin wewnętrzny oraz plakaty z hasłem skłaniającym do refleksji, lecz niezdradzającym czytelnikom celów działania.


We wszystkich bibliotekach głównych, w filiach i oddziałach rozpoczęto obserwację najaktywniejszych czytelników w trzech grupach wiekowych: dzieci od 7 do 11 lat, młodzież od 12 do 17 lat oraz dorośli od 18 roku życia. Służyła do tego Karta Aktywności Czytelnika, na której od stycznia do grudnia 2019 r. odnotowywano liczbę zbiorów wypożyczonych na zewnątrz (patrz niżej). W październiku oficjalnie ogłoszono konkurs, w bibliotekach rozwieszono uzupełnione plakaty promocyjne.


Równocześnie bibliotekarze informowali najbardziej aktywnych czytelników o przeprowadzonych przez siebie obserwacjach oraz zbierali zgody ich udziału w konkursie (patrz niżej).

Do końca stycznia 2020 r. każda biblioteka, filia biblioteczna i oddział w gminie wyłaniały najbardziej aktywnych czytelników swojej agendy (patrz niżej). Następnie komisyjnie, kierując się otrzymanymi protokołami z wszystkich bibliotek i oddziałów w gminie, biblioteka stopnia podstawowego wyłoniła najbardziej aktywnych czytelników na poziomie gminy. Wyniki przesłano do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu (patrz niżej), która komisyjnie wyłoniła zwycięzców powiatowych. Do konkursu przystąpiły biblioteki publiczne z 9 gmin powiatu opolskiego ziemskiego, które wytypowały łącznie 20 najaktywniejszych czytelników w trzech kategoriach wiekowych. Po sprawdzeniu przez Jury w WBP nadesłanych wyników, najaktywniejszym czytelnikiem z powiatu opolskiego ziemskiego w I kategorii wiekowej został czytelnik MiGBP w Ozimku, w II kategorii wiekowej czytelnik GBP w Tarnowie Opolskim, w III kategorii wiekowej ponownie czytelnik MiGBP w Ozimku.

Podsumowanie konkursu, na które planowano zaprosić wszystkich zwycięzców gminnych oraz bibliotekarzy, miało odbyć się wiosną 2020 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Z przyczyn ograniczeń pandemicznych trzeba było zrezygnować z tak uroczystej oprawy, a dyplomy i nagrody zostały przekazane bibliotekarzom i wręczone indywidualnie.

Dzięki przeprowadzonemu konkursowi biblioteki w atrakcyjny i niecodzienny sposób promowały czytelnictwo w swoim lokalnym środowisku. Mieszkańcy regularnie odwiedzali biblioteki, chętnie korzystając z ich usług, co w dużym stopniu przyczyniło się do kształtowania nawyku regularnego czytania.

Regulamin konkursu:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu.
2. Współorganizatorami konkursu są biblioteki publiczne w powiecie opolskim ziemskim.
3. Konkurs ogłoszony jest w bibliotekach publicznych powiatu opolskiego ziemskiego wraz z filiami i oddziałami (w gminach: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa).
4. Konkurs objął patronatem Starosta Powiatu Opolskiego.

II. CELE KONKURSU
1. Popularyzacja czytelnictwa w środowisku,
2. Zachęcenie do częstszego odwiedzania i korzystania z usług bibliotek publicznych,
3. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
4. Kształtowanie nawyku regularnego czytania.

III. ADRESACI KONKURSU
1. Kategorie wiekowe uczestników:
      I kategoria - dzieci – czytelnicy od 7 do 11 lat
      II kategoria - młodzież – czytelnicy od 12 do 17 lat
      III kategoria – dorośli od 18 roku
2. O przypisaniu do kategorii wiekowej czytelników decyduje liczba lat osiągniętych 1 stycznia 2019 r.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy czytelnik biblioteki publicznej w powiecie opolskim ziemskim.
2. Aktywność czytelnicza:
∙ jest to liczna wypożyczonych zbiorów bibliotecznych na zewnątrz, tj. książek, czasopism (oprawnych, nieoprawnych), zbiorów nieelektronicznych,
∙ nie są brane pod uwagę przedłużenia wypożyczonych zbiorów,
∙ jest liczona od 2 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
∙ dotyczy liczby wypożyczonych zbiorów na zewnątrz w danej bibliotece publicznej,
∙ jeżeli czytelnik korzysta z więcej niż jednej biblioteki publicznej w gminie, to jego wypożyczenia powinny być zsumowane,
3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wbp.opole.pl oraz w siedzibie i na stronie internetowej współorganizatora od października 2019 roku.
4. Pracownicy bibliotek publicznych nie mogą brać udziału w konkursie.

V. ZADANIA DLA WSPÓŁORGANIZATORÓW.
1. Współorganizatorami konkursu są biblioteki publiczne działające w powiecie opolskim ziemskim.
2. Bibliotekarze zatrudnieni w filiach i oddziałach powinni zostać poinformowani o zasadach konkursu przez dyrektorów i kierowników bibliotek stopnia podstawowego na początku 2019 r.
3. Od stycznia 2019 r. bibliotekarze obserwują aktywność czytelników, wpisując efekty wypożyczeń wytypowanych czytelników (liczbę wypożyczonych zbiorów na zewnątrz) do KARTY AKTYWNOŚCI CZYTELNIKA (załącznik nr 1).
4. Liczba wypożyczonych zbiorów w danym okresie zapisana na Karcie Aktywności Czytelnika musi być zgodna z liczbą wypożyczeń na bibliotecznym koncie czytelnika.
5. Karty Aktywności Czytelnika powinny być przechowywane w dokumentacji biblioteki.
6. Od października 2019 r. bibliotekarze informują najbardziej aktywnych czytelników o przeprowadzonych przez nich obserwacjach dotyczących ich aktywności w zakresie wypożyczeń zbiorów i proponują im udział w konkursie.
Udział w konkursie musi być potwierdzony przez wyrażenie zgody wg zasad RODO (załącznik nr 2 i nr 3).
7. W przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 zgodę podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
8. Do 31 stycznia 2020 r. każda biblioteka, filia biblioteczna i oddział powinny wyłonić najbardziej aktywnego czytelnika swojej agendy, sporządzając stosowny protokół wg wzoru (załącznik nr 4).
9. Kierując się otrzymanymi protokołami z filii i oddziałów oraz własnymi efektami do 28 lutego 2020 r. biblioteka stopnia podstawowego powinna wyłonić najbardziej aktywnych czytelników w przynajmniej jednej grupie wiekowej na poziomie gminy. Wskazane jest, aby wyłonienie najbardziej aktywnego czytelnika na poziomie gminy odbyło się komisyjnie.
10. Dopuszcza się w poszczególnych grupach wiekowych możliwość osiągnięcia tej samej liczby wypożyczeń przez dwóch lub większą liczbę czytelników.
11. Biblioteka może dokonać podsumowania konkursu na szczeblu gminy.

VI. PODSUMOWANIE KONKURSU
1. Do 13 marca 2020 roku należy przesłać do WBP w Opolu pod adres e-mail: e.dorosz@wbp.opole.pl lub pocztą tradycyjną: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, ul. Piastowska 20, 45-081 Opole informację o przebiegu konkursu w gminie wg szablonu (załącznik nr 5). W tytule e-mail i na kopercie: Konkurs powiatowy 2019.
2. WBP w Opolu powoła specjalną komisję, która do 31 marca 2020 r. wyłoni na podstawie przesłanych informacji z gmin najbardziej aktywnych czytelników w trzech grupach wiekowych.
3. Konkurs zostanie podsumowany przez WBP w Opolu jeśli wezmą w nim udział biblioteki z przynajmniej 6 gmin powiatu opolskiego ziemskiego.
4. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się wiosną 2020 roku. Do udziału w podsumowaniu zaproszeni zostaną wszyscy czytelnicy którzy otrzymali tytuł najbardziej aktywnego czytelnika w gminie oraz najbardziej aktywni czytelnicy z powiatu.
5. Zwycięzcy konkursu na szczeblu gmin i powiatu otrzymają atrakcyjne nagrody.
6. W przypadkach spornych ostateczna decyzja należy po konsultacjach ze współorganizatorami do organizatora konkursu.


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3


Załącznik nr 4


Załącznik nr 5

Fotorelacja:


Najaktywniejszy czytelnik gminie Ozimek oraz zwycięzca w powiecie opolskim ziemskim, kategoria wiekowa dzieci


Najaktywniejszy czytelnik w gminie Tarnów Opolski oraz zwycięzca w powiecie opolskim ziemskim, kategoria wiekowa młodzież


Najaktywniejszy czytelnik gminie Ozimek oraz zwycięzca w powiecie opolskim ziemskim, kategoria wiekowa dorośli


Najaktywniejsi czytelnicy w gminie Tarnów Opolski


Najaktywniejszy czytelnik w gminie Chrząstowice


Najaktywniejszy czytelnik w gminie Dąbrowa


Najaktywniejsi czytelnicy w gminie Murów


Najaktywniejsi czytelnicy w gminie Murów


Najaktywniejsi czytelnicy w gminie Niemodlin


Najaktywniejsi czytelnicy w gminie Niemodlin


Najaktywniejsi czytelnicy w gminie Niemodlin


Najaktywniejszy czytelnik w gminie Turawa


Najaktywniejszy czytelnik w gminie Komprachcice

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska