Katarzyna Pawluk
Przewodnicząca Zarządu
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu


Z życia SBP na Opolszczyźnie


Okres wakacyjny spowolnił nieco prace również w Stowarzyszeniu. Jest to jednak dobry czas na kilka słów o programie działalności SBP na lata 2021-2025, który został opracowany m.in. z uwzględnieniem wyników badań empirycznych prowadzonych w 2021.
Wśród najważniejszych problemów, które zostały zauważone do rozwiązania są:
1/ Komunikacja w środowisku tworzącym organizację – członkowie zauważyli w ostatnich latach problem ze skutecznością przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi strukturami. Także potrzebę zmiany portalu SBP, dostosowania go do aktualnych standardów w zakresie technologii, co umożliwi szybkie i łatwe docieranie do coraz większej liczby informacji.

2/ Status zawodu bibliotekarza – jak zauważono, duży wpływ na wizerunek i ocenę sytuacji bibliotekarzy we własnym środowisku miała deregulacja zawodu, a także niski poziom wynagradzania pracowników bibliotek na poszczególnych stanowiskach. Członkowie SBP oczekują od organizacji reagowania na zagrożenia związane z ich pozycja zawodową. Jednocześnie należy podkreślić, że Stowarzyszenie – mimo licznych interwencji, wniosków, apeli – nie posiada kompetencji/uprawnień przysługujących związkom zawodowym i w tej kwestii może działać w ramach określonych przepisów.

3/ Wizerunek organizacji wśród członków SBP – temat niezwykle złożony. Z jednej strony – liczne przedsięwzięcia, których jest organizatorem lub inspiratorem. Z drugiej, członkowie zauważają organizację jako skostniałą, mało dynamiczną i mało dynamicznie odpowiadającą wyzwaniom współczesności.

4/ Aktywność członków SBP na rzecz Stowarzyszenia – niska aktywność w obrębie organizacji stwarza zagrożenie dla jej działalności i podejmowania nowych działań. Brak zaangażowania powoduje, że pomimo istnienia struktur lokalnych, SBP jest mało widoczne, a członkowie ograniczają się głównie do płacenia składek.

5/ Liczba członków – zmniejsza się liczba członków, co jak zauważono, wynika z problemów zawartych w punktach 3 i 4. Problem małej aktywności młodych bibliotekarzy, odchodzenia z organizacji osób przechodzących na emeryturę wydaje się mieć szerszy charakter społeczny i kulturowy. Każda organizacja jest silna siłą swych członków i ich aktywnością.

Poniżej zaproponowane kierunki rozwoju SBP na lata 2021-2025, obszary, w których powinny zostać podjęte działania.

1/ Poprawa komunikacji pomiędzy strukturami SBP
Ważnym, już zainicjowanym elementem są prace nad uruchomieniem nowego portalu SBP, funkcjonalnego i łatwego w nawigacji.

2/ Budowanie wspólnoty poprzez bezpośrednie kontakty członków SBP
Zwiększenie aktywności zmierzającej do scalenia środowiska bibliotekarzy, nawiązywanie niesformalizowanych kontaktów bibliotekarzy pracujących w różnych typach bibliotek i podlegających różnym organizacjom.

3/ Zwiększenie społecznego statusu i prestiżu bibliotekarza
Niezbędne jest stworzenie ram ścieżki awansu zawodowego dla osób zatrudnionych w różnych typach bibliotek. Nadal muszą być podejmowane działania podkreślające istotną rolę bibliotekarzy w rozwoju społeczeństwa. Należy równie poszerzać kierunek tych działań o aktywność SBP na rzecz większego wpływu na pozycję zawodową w miejscu pracy.

4/ Uatrakcyjnienie wizerunku SBP
Ważnym kierunkiem działań w najbliższym okresie będzie opracowanie i przeprowadzenie kampanii promującej SBP, która wpłynie na zmianę wizerunku, przyczyni się do zmian postaw obecnych członków i zachęci do wstąpienia do Stowarzyszenia.

5/ Kontynuowanie działalności edukacyjnej
Zwiększenie liczby szkoleń o charakterze darmowym, które w pierwszej kolejności skierowane zostaną do członków SBP, dopiero później do innych bibliotekarzy. W ramach działalności edukacyjnej powinny być podjęte także przedsięwzięcia, które umożliwiłyby szkolenia dla osób chcących zostać liderami SBP w swoich regionach.

6/ Podejmowanie i prowadzenie prac badawczych
Umacnianie silnej pozycji SBP w środowisku, szczególnie wśród podmiotów mających wpływ na sposób i funkcjonowanie bibliotek oraz pracujących w nich bibliotekarzy może nastąpić poprzez prowadzenie prac badawczych, często mających charakter pionierski. Projekt Analizy Funkcjonalności Bibliotek (afb.sbp.pl) jest tego przykładem. Mogą z niego korzystać zarówno bibliotekarze, jaki i organizatorzy bibliotek. Należy wzmocnić działania zwiększające świadomość członków SBP na temat tego rodzaju prac oraz zachęcać do zapoznania się z nimi, a także do włączania się w kolejne inicjatywy badawcze i korzystania z oferowanej wiedzy.

7/ Działalność wydawnicza
Nawiązywanie dalszej współpracy z nowymi instytucjami naukowymi.

Tak oto wyglądają plany działań na najbliższy okres Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

                                                              

"Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska