Katarzyna Pawluk
Przewodnicząca Zarządu
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Opolu


Z życia SBP na Opolszczyźnie


Niedawno pisałam o spowolnieniu działań ze względu na wakacje, teraz za pasem koniec roku, podsumowania i plany na rok następny. Przedstawiony pokrótce poprzednio program działania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2021-2025 współgra ze Strategią na lata 2021-2029, o której parę zdań poniżej.
Wiele działań zawartych w Strategii… będzie wymagało zaangażowania wszystkich komórek organizacyjnych oraz struktur terenowych. Prace Stowarzyszenia to współodpowiedzialność wszystkich członków oraz zaangażowanie potencjału merytorycznego na wszystkich szczeblach (Zarząd Główny, Okręgi, Oddziały, Koła).

  Zarząd Główny SBP w Strategii wymienił kluczowe obszary działania na najbliżej lata, a będą nimi:
  1. polityka i praktyka biblioteczna,
  2. partnerstwo w działaniu,
  3. integracja,
  4. prestiż,
  5. edukacja.
  W związku z tym powołał zespoły do spraw:
  1. przygotowania obowiązków opiekunów okręgu SBP,
  2. przygotowania wytycznych do sporządzenia sprawozdań według zawartości i układu w Strategii SBP,
  3. oceny dotychczasowej działalności i perspektyw rozwoju działań sekcji/komisji/zespołów działających przy ZG SBP.

  Pierwsze spotkanie grupy, w której pracuję, poświęcone jest m.in. planowi pracy na rok 2023 oraz opracowaniu obowiązków opiekunów okręgu SBP. Zarząd Główny za główny cel postawił zadanie stworzenia silnych relacji z okręgami. Założono, że będą spotkania cykliczne Zarządu Głównego z przedstawicielami poszczególnych okręgów. Każdy okręg będzie mógł podzielić się swoimi osiągnięciami w terenie, przedstawić problemy i trudności, jakie napotyka w regionie.
  Spotkania on-line będą miały charakter otwarty i będzie mógł w nich uczestniczyć każdy zainteresowany również z innych okręgów.
  W ten sposób będziemy starać się pobudzić do działania członków, stworzyć grupę ekspertów, liderów, osób chętnych do dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą. Harmonogram spotkań będzie ustalony z wyprzedzeniem.
  Planowane jest szkolenie dla nowych administratorów baz, aby należycie aktualizować dane członków i wykorzystywać możliwości, jakie daje nam baza do celów analitycznych.

  W grudniu zostanie wybrane hasło przyszłorocznego, jubileuszowego XX Tygodnia Bibliotek.


                                                                

  "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska