Nr 4/2017 (LXI) ISSN 2083-7321
Rafał Kurdziel
Dział Wspomagania Procesów Bibliotecznych WBP w Opolu

Rozwój systemu bibliotecznego SOWA WBP w Opolu


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu realizując wniosek „Modernizacja systemu bibliotecznego oraz zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla WBP w Opolu - etap I” pozyskała dofinansowanie w wysokości 75 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura kultury. Wniosek zakładał stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury opolskiej książnicy oraz aktualizację używanego przez WBP systemu bibliotecznego Sowa do najnowszej wersji wykorzystującej jako silnik bazę SQL. Drugim celem wniosku było odświeżenie posiadanego sprzętu i oprogramowania komputerowego, które wykorzystywane jest w bibliotece do pracy z czytelnikiem oraz do pracy ze zbiorami.

Biblioteka wojewódzka do modernizacji swojego systemu bibliotecznego przygotowywała się od 2016 roku, kiedy to Biblioteka Narodowa ogłosiła informację o wprowadzeniu od 2017 roku deskryptorów. Niestety, ze względu na konieczność dokończenia prac przy Bibliotece Obcojęzycznej, nie mogliśmy rozpoczynać kolejnego, kosztownego zadania. Widząc nasze przygotowania do realizacji tak poważnego przedsięwzięcia, zarząd Województwa Opolskiego udzielił Bibliotece dotacji i w listopadzie 2016 roku udało nam się zakupić nowy serwer
- podstawę budowy systemu bibliotecznego oraz złożyć w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek. Po pozytywnej ocenie wniosku, lecz obniżonym dofinansowaniu, w kwietniu 2017 roku złożono korektę wniosku uwzględniając niższą dotację.


Obraz 1. Zakupiony w 2016 a uruchomiony w 2017 roku serwer Sowa-SQL

Skutkowało to zmniejszeniem zakresu zakupów oraz długości czasu wsparcia technicznego. Po podpisaniu w maju umowy z Ministerstwem rozpoczęto przygotowania do realizacji zadań.

Do zapewnienia wkładu własnego do realizacji zadania włączył się Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, który zapewnił wymagane 47 000 złotych, czyli prawie 40% wartości zadania.

Aby zrealizować zakładane we wniosku cele w pierwszej fazie prac podpisano umowę z twórcą programu Sowa-SQL firmą Sokrates-Software z Poznania, przeprowadzono diagnozę danych w działającym systemie bibliotecznym co do rodzajów inwentarzy, typów zbiorów i możliwości ich połączenia. Ustalono, że wszystkie katalogi posiadające inwentarze powinny być umieszczone w jednej bazie danych. Dwie bazy zawierające bibliografie Województwa Opolskiego, sprzed 2012 i od 2012 roku, powinny być prezentowane łącznie i stanowić drugą bazę. Pozostałe zbiory będą w bazie trzeciej. Cały czas rozmawiano z twórcą systemu Sowa-SQL o możliwych opcjach, dokonywano korekt w istniejących zbiorach, mając na celu najlepsze rozwiązania, które pomogą zarówno czytelnikowi, jak i bibliotekarzom.

W drugiej fazie prac dokonano zakupów na cele prowadzonej działalności statutowej. I tak do działu Informacji, Bibliografii i Promocji zakupiono i zamontowano wielofunkcyjne urządzenia drukujące formatu A3, dostarczone przez opolską firmę Prof-serwis.


Obraz 2. Wielofunkcyjne urządzenie drukujące A3

Montaż zakończony był prezentacją możliwości nowego sprzętu i instruktażem pracowników. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono firmę Trio s.c. z Opola, od której kupiono dalsze wyposażenie, tj. 11 nowoczesnych zestawów komputerowych, w tym 5 wyposażonych w czytniki kodów kreskowych.


Obraz 3 i 4. Nowe stanowiska komputerowe w Wypożyczalni WBP w Opolu

Poniżej przedstawiam niektóre korzyści wynikające z realizacji zadania „Modernizacja systemu bibliotecznego oraz zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla WBP w Opolu - etap I”.

Już tylko dzięki wymianie przestarzałego systemu bibliotecznego Czytelnik zyskał dostęp do intuicyjnego systemu podpowiedzi do wyszukiwanej frazy znanego z wyszukiwarek internetowych.


Obraz 5. Wynik wyświetlenia z systemem podpowiedzi

Dzięki połączeniu kilku katalogów w jedną bazę, zawierającą różne rodzaje zbiorów bibliotecznych, które do tej pory były rozdzielone, wystarczy w polu wyszukiwania wpisać interesującą nas frazę, a system przeszuka wszystkie typy zbiorów, w tym filmy, muzykę, pocztówki, DŻS-y i wyświetli wyniki zapytania.


Obraz 6. Wynik zapytania dla tytułu „Metallica”

Po lewej stronie okna wyników znajdują się informację na temat rodzaju zbiorów, języka, kraju wydania, dostępności, miejsca przechowywania itd., które zawężają obszar wyświetlanych wyników.

Dodatkowo po aktualizacji systemu mogliśmy wyeliminować odrębne legitymacje funkcjonujące w Bibliotece Muzycznej, gdyż istnieje obecnie jedna baza danych o czytelnikach, a system działa szybciej, bardziej stabilnie oraz jest bezpieczniejszy od poprzednika.

W chwili obecnej jesteśmy na etapie kończenia konfiguracji systemu bibliotecznego, eliminacji wykrytych usterek i scalania baz danych. Zakupiony sprzęt komputerowy jest na bieżąco przekazywany po instalacji i konfiguracji oprogramowania użytkowego do miejsc docelowych.

Po zakończeniu pierwszego etapu prac planujemy kontynuować w przyszłym roku modernizację systemu bibliotecznego z akcentem na zakup nowego sprzętu i oprogramowania, służącego pracom bibliotecznym oraz zaspokajaniu potrzeb czytelników.


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

„Sfinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego”