Nr 4/2017 (LXI) ISSN 2083-7321
Hanna Jamry
Dział Bibliografii, Informacji i Promocji WBP w Opolu

Nowości o Śląsku Opolskim –
propozycje do księgozbioru podręcznego


Kazimierz I opolski i jego czasy / Henryk Welc. - Opole : Wydawnictwo NOWIK Sp.j., 2016. - 104 s. : il. - Bibliogr. s. 101-104
  • descriptiondescription
Książę Kazimierz był ważną postacią w dziejach księstwa opolskiego – jako pierwszy dokonał lokacji Opola, wziął udział w wyprawie krzyżowej, był fundatorem klasztorów. Książka odsłania kulisy władzy w I połowie XIII wieku w Opolu i księstwie opolskim, politykę i gospodarkę jaką prowadził książę, a później jego żona Viola. Publikacja ma charakter popularny i przeznaczona jest dla wszystkich interesujących się historią regionu.


Kolej podsudecka Legnica - Kamieniec Ząbkowicki - Kędzierzyn-Koźle : (historia. architektura, krajoznawstwo) / Przemysław Dominas. - Łodź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2016. - 202 s., 2 kart. złożone luzem : il. - Bibliogr. s. 190-191
  • description
Książka opisuje dzieje linii kolejowej budowanej w latach 1844-1876 między Legnicą a Kędzierzynem-Koźlem oraz architekturę kolejową. Skierowana jest nie tylko do pasjonatów kolejnictwa, ale także do turystów zwiedzających region podsudecki. Zatrzymując się w poszczególnych miejscowościach poznajemy związane z nimi najważniejsze wydarzenia historyczne, zabytki, dworce i stacje kolejowe. Na szlaku znalazły się również miasta Śląska Opolskiego: Paczków, Otmuchów, Nysa, Prudnik, Głogówek, Kędzierzyn-Koźle.


Książęta, pieczęcie i władza : studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich / Ilona Matejko-Peterka ; Polskie Towarzystwo Heraldyczne. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. - 300 s. : il. - Bibliogr. s. 257-282
  • description
Książęta używali pieczęci nie tylko ze względu na pełnione funkcje, ale również kreowali w ten sposób własny wizerunek. Niniejsza praca składa się z dwóch części: narracyjnej – omawiającej dzieje księstwa legnicko-brzeskiego, które należało do Korony Czeskiej, jego czasy jagiellońskie i rządy habsburskie. Autorka przedstawiła tu poszczególne grupy pieczęci: konne, piesze, popiersiowe, zoomorficzne i ich treści symboliczne. W drugiej części pokazano katalog pieczęci, w którym zamieszczono 193 ich typy. Praca ma charakter naukowy, została nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne w Warszawie.


Opole II : mieszkańcy: życie i obyczaje w XVII i w początkach XVIII wieku / Roman Sękowski. - Opole : [druk:] Wydawnictwo Piotr Kalinowski, Kalety, 2016. - 201 s. - (Studia i Teksty Źródłowe z Dziejów Księstw Opolskiego i Raciborskiego ; nr 6)
  • description
To druga część historii Opola w epoce Habsburgów, opisująca na podstawie źródeł rozwój przestrzenny miasta. Autor zwrócił uwagę na prowadzoną walkę o rządzenie miastem na przełomie XVII i XVIII wieku między mieszczaństwem opolskim a urzędnikami magistratu. Co ciekawsze, walkę tę wygrywali mieszczanie. Większość informacji o obyczajach opolskich pozyskano z protokołów sądu miejskiego. Szczegółowe wiadomości o ludności Opola przygotowano na podstawie rękopiśmiennej kartoteki mieszkańców Opola sporządzonej przez Steinerta, będącej w posiadaniu autora.


Spojrzenie przez gardinkę : wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie ziemi prudnickiej / pod red. Wojciecha Dominiaka. - Prudnik : Muzeum Ziemi Prudnickiej, 2016. - 96 s. : il.
  • description
Śląsk jest regionem o wyjątkowym bogactwie kulturowym i etnicznym, nigdy nie był wyłącznie ani polski, ani czeski, ani niemiecki. Na przestrzeni wieków powstał tygiel wielokulturowy. Zebrane w książce zwyczaje i obrzędy na ziemi prudnickiej przedstawione są z perspektywy śląskiej i niemieckiej ludności autochtonicznej, przesiedleńców z Kresów Wschodnich oraz ludności osiadłej z powiatu myślenickiego.


Stosunki społeczne na wsiach księstw opolskiego i raciborskiego w epoce Habsburgów (XVI-XVII wiek) w świetle aktów prawnych i akt sądowych : materiały / oprac. Roman Sękowski. - Chorzów : Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 2016. - 412 s. – (Monografie i Materiały ; 7)
  • description
Roman Sękowski jest znanym opolskim historykiem regionalistą specjalizującym się w historii księstw opolskiego i raciborskiego pod panowaniem Habsburgów. W pierwszej części pracy autor omawia akty prawne, jak statut ziemski i uchwały sejmiku księstw opolskiego i raciborskiego, akty sądowe, systemy monetarne, miar i wag oraz jak wyglądała wieś pod władzą Habsburgów. W drugiej części zamieszczono teksty źródłowe w oryginale i tłumaczeniu na język polski wraz z komentarzem.


   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska