Nr 1/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Katarzyna Ostrowska-Pałyga
Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Opolu

„Biblioteka. Sprawdzona mark@”. Podsumowanie szkoleń


W 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło pilotażowy program „Partnerstwo dla książki”, program posłużył finansowaniu 4 rodzajów zadań. Strategicznym celem programu była poprawa dostępu do książki, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu skorzystała z zadania „szkolenia dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych” i przygotowała projekt „Biblioteka. Sprawdzona mark@”. Na realizację, którego otrzymała kwotę 21000 zł z MKiDN oraz 6 000 z budżetu Województwa Opolskiego.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy i świadomości uczestników na temat znaczenia biblioteki, jako marki oraz zapoznanie z najnowszymi formami promocji instytucji kultury i jej działań z wykorzystaniem nowych technologii. Uzyskane umiejętności przyczynią się również do podniesienia standardów i usług oferowanych użytkownikom oraz rozszerzą zakres usług biblioteki. Na realizację zadania składały się warsztaty i szkolenia poruszające różnorodną tematykę związaną z szeroko rozumianą promocją. Zaproponowaliśmy uczestnikom następujące tematy szkoleniowe: „Budowanie potencjału biblioteki”, „Marka biblioteki, czym jest, jak ją wykreować”, „Media relations, czyli jak promować instytucje kultury w mediach”, „Podnoszenie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy”, „Nowe sposoby promocji czytelnictwa”, „Copywriting w Internecie”. W warsztatach i szkoleniach udział wzięło 110 bibliotekarzy bibliotek publicznych wszystkich szczebli. Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi, które angażowały uczestników w proces grupowy. Zakres tematyczny szkoleń zdecydowanie dostarczał uczestnikom wielu cennych informacji i zapewne wpłynie w przyszłości, na jakość świadczonych usług. Uczestnicy szkoleń szczególnie podkreślali, że warsztat poprowadzono profesjonalnie i komunikatywnie. Najcenniejsza okazała się atmosfera w grupie, dobre relacje z prowadzącym warsztaty, ciekawe tematy i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Bibliotekarze biorący udział w szkoleniach zgodnie podkreślają, że w większości proponowanych zagadnień spełniło ich oczekiwania, chociaż zdarzało się, że zakres szkoleniowy był w pewnym stopniu znany części uczestników.

Organizatora cieszy duże zainteresowanie i zaangażowanie wszystkich uczestników szkoleń. Bibliotekarze byli bardzo zmotywowani do pracy, chętnie brali udział w ćwiczeniach i analizowali wykonywane zadania. W ankietach ewaluacyjnych bardzo wysoko ocenili wiedzę merytoryczną trenerów, metody prowadzenia szkoleń, docenili również samą ich organizację. Podsumowując ankiety możemy stwierdzić, że szkolenia były udane a uczestnicy chętnie poleciliby je innym bibliotekarzom. Szkolenia zrealizowała Firma Vademecum –Konferencje i szkolenia z Wrocławia. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

Wybrane relacje:
Pracownicy Biblioteki Publicznej w Prudniku (3 osoby) wzięli łącznie udział w czterech szkoleniach: Budowanie potencjału biblioteki; Media relations, czyli jak promować instytucje kultury w mediach; Nowe sposoby promocji czytelnictwa; Podnoszenie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy. Główne wrażenia wśród uczestników są bardzo pozytywne. Podkreślają wysokie kwalifikacje osób przeprowadzających szkolenia, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz interesujące formy przekazywania wiedzy. Duże zainteresowanie naszych pracowników wzbudziły zaprezentowane nowe formy promocji czytelnictwa, kultywowanie lokalnych tradycji, pomysły na zabawy i konkursy dla dzieci i młodzieży. Z relacji pracowników wynika, że prezentowane formy budowania marki i pozycji biblioteki w lokalnym środowisku mają szansę realnie przełożyć się na rzeczywistość. Po każdym szkoleniu przedstawiali jego przebieg i wartości merytoryczne pozostałym pracownikom naszej biblioteki.

Szkolenia w ramach projektu „Biblioteka. Sprawdzona mark@” wywarły duże wrażenie na uczestnikach. Liczymy na podobne warsztaty w przyszłości.

POKiBP w Prudniku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

14.11.2017 r. uczestniczyłam w szkoleniu pt. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych bibliotekarz”. Szkolenie to było poświęcone głównie książce elektronicznej oraz źródłom, z których można skorzystać, żeby czytać dany tekst w formie elektronicznej, czyli temu, co w obecnym czasie jest niezmiernie istotne dla czytelnika XXI wieku.

Moje wrażenia po szkoleniu są bardzo pozytywne, gdyż dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, poznałam portale, których tematyki dotychczas nie zgłębiałam, jak i cenne źródła, które ułatwiają wyszukanie danej pozycji, czy literatury związanej z danym hasłem przedmiotowym. Bardzo spodobały mi się omawiane przez prowadzącego portale, dzięki którym można pobrać/kupić daną książkę z możliwością powiększania tekstu, podkreślania istotnych informacji – jest to świetna opcja przede wszystkim dla osób starszych, które cenią sobie duże litery w tekście. Plusem szkolenia było również to, że podczas jego trwania osobiście mogłam wypróbować dane źródła i wyszukać różne interesujące pozycje.

Szkolenie, jak dla mnie było na wysokim poziomie, prowadzący był rzetelnie przygotowany, potrafił przekazać swoją wiedzę, jak i zainteresować danym tematem. Cieszę się, że mogłam w nim uczestniczyć, gdyż w przyszłości dane informacje będę mogła wykorzystać w swojej pracy, jak i w chwili obecnej uzmysławiać czytelnikom, że takie źródła istnieją i można z nich korzystać.

Natalia Przywara GBP w Komprachcicach Filia Domecko

Uczestniczyłam w szkoleniach pt. „Budowanie potencjału biblioteki. Marka biblioteki, czym jest i jak ją wykreować" oraz „Media relations, czyli jak promować instytucje kultury w mediach". Z oby dwóch szkoleń jestem bardzo zadowolona. Miła atmosfera, pozytywnie nastawiony i kompetentny prowadzący, który posiada bardzo dużą wiedzę na temat omawianych zagadnień. Szkolenia poparte różnymi ciekawymi przykładami. Uzyskana wiedza bardzo mi się przyda w pracy i na pewno z niektórych pomysłów skorzystam.

Justyna Keler MiGBP w Gorzowie Śl. Filia Zdziechowicach

Szkolenie pt. „Media relations, czyli jak promować instytucje kultury w mediach” obejmowało między innymi zagadnienia: promocji biblioteki w mediach, reklamy wydarzeń, skutecznych materiałów, patronatu medialnego, autoryzacji tekstów oraz występowania w mediach. Omówiono zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z tematyką szkolenia. Temat promocji biblioteki dotyczył w zasadzie dużych instytucji z dużymi nakładami finansowymi, jednakże małe biblioteki mogły odkryć nowe obszary wiedzy i możliwości, jakie się przed nami otwierają. Prelegentka w ramach praktycznych ćwiczeń dała możliwość wymiany doświadczeń między bibliotekarzami, zaangażowała wszystkich uczestników do wspólnych ćwiczeń, dzięki czemu łatwiej zapamiętałam zdobytą wiedzę, rozwinęłam kompetencje osobiste i zawodowe. Szkolenie pozwoli na efektywniejszą pracę bibliotekarza.

Jolanta Zakrawacz Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie

Uważamy, że uczestnictwo w szkoleniach nie było straconym czasem. Poznaliśmy nowe metody działań i promocji, które pomogą nam ulepszyć pracę z czytelnikiem. Nauczyliśmy się jak pisać, aby informacja dotarła do zamierzonego odbiorcy. Prowadzący byli rzetelnie przygotowani do szkoleń i świetnie zaznajomieni w przedstawianych tematach. W ciekawy i umiejętny sposób prowadzili zajęcia. Ich serdeczność i komunikatywność sprawiły, że panowała miła atmosfera, a uczestnicy nie krępowali się zadawać pytania. Perfekcyjna organizacja. Smaczny poczęstunek.

Pracownicy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach uczestniczyli w szkoleniu „Budowanie potencjału biblioteki” , „Copywriting w Internecie. Jak pisać, aby dobrze nas rozumiano” oraz „Podnoszenie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
„Sfinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego”   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska