Nr 4/2018 (LXII) ISSN 2083-7321
Bożena Ratajczak-Olszewska
Sekcja Nauki i Wydawnictw
PMWSZ w Opolu

Pięć lat międzynarodowych konferencji Medical Science Pulse.


22-23 maja 2018 roku odbyła się w PMWSZ w Opolu V Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse pod tytułem Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych. Ponad 100 osób uczestniczyło nie tylko w dniach wykładowych, ale i w sesji plakatowej prezentującej wyniki badań naukowych, debacie naukowej, dyskusjach branżowych i licznych specjalistycznych warsztatach.


Konferencja promowała zagadnienia związane z szeroko pojętą problematyką interdyscyplinarności w nauce i badaniach naukowych. Nacisk położono na różne rodzaje współpracy naukowej badaczy oraz wykorzystywanie metod badawczych różnych dyscyplin w celu uzyskania nowej wiedzy i budowania nowych interdyscyplinarnych czy nawet multidyscyplinarnych pól badawczych. Interdyscyplinarność nabiera obecnie szczególnego znaczenia, nie tylko w przypadku nauk medycznych czy nauk o zdrowiu. Przejawia się wielokierunkowym podejmowaniem założeń badawczych i stosowanych metodologii, łączącym dziedziny nauk ścisłych i humanistycznych oraz nauk technicznych i społecznych. Takie przykłady pokazali właśnie prelegenci z USA, Grecji, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Białorusi i oczywiście z Polski. Materiały związane z konferencją dostępne są w zeszycie pierwszym kwartalnika MSP oraz na stronie: e-event24.pl/5th_MSP_Conference


Uroczyste otwarcie Konferencji: od lewej prof. Donata Kurpas, red. naczelna MSP, dr Andrzej Szpakow (Białoruś), z-ca red. naczelnego MSP, Bożena Ratajczak, z-ca red. nacz. MSP, prof. Bożena Mroczek, Komitet Naukowy MSP, dr Piotr Gurowiec, prorektor PMWSZ w Opolu.

Chciałabym zwrócić uwagę na dwa wystąpienia: profesor Jadwigi Giebultowicz z Oregon State University w USA dotyczące wartości badań interdyscyplinarnych: wnioski oparte na przypadku Nagrody Nobla w chronobiologii. Profesor Giebultowicz współpracuje bowiem z zespołem laureata nagrody Nobla z 2017 roku w dziedzinie fizjologii i medycyny prof. Jeffreyem C. Hallem. To niezwykła nobilitacja gościć tak znamienitą wykładowczynię w naszej uczelni. Jednym z priorytetów konferencji jest bowiem stwarzanie przyjaznych warunków do nawiązywania relacji mistrz-uczeń. Wybitnym naukowcem, który zaszczyca nas swoją obecnością już od pięciu lat jest także prof. Christos Lionis z Uniwersytetu Kreteńskiego w Grecji, nie tylko badacz, ale i zasłużony lekarz i nauczyciel akademicki. W ciągu 5. lat mieliśmy okazję spotkać się z ponad 50 uczonymi, a w konferencjach wzięło udział aż 650 uczestników biernych. Archiwalne materiały konferencyjne dostępne są na stronie wsm.opole.pl/1371/5661/sekcja-nauki-i-wydawnictw.html w zakładce: Konferencje międzynarodowe MSP.

Tradycją naszych konferencji jest wystąpienie prelegenta, który reprezentuje bibliotekarzy, a więc szczególnie interdyscyplinarnych profesjonalistów. Po raz kolejny był to dr Henryk Hollender, dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego w Warszawie, który w swoim wystąpieniu w niezwykle interesujący sposób skupił się na zagadnieniu przyszłości sieci współpracy naukowej w Polsce.

Wszystkie konferencje, wcześniej znane jako konferencje Pulsu Uczelni, od 2017 roku Medical Science Pulse, mają na celu promowanie rozwoju naukowego szczególnie młodych pracowników nauki i studentów, a także stworzenie forum dyskusji naukowych oraz prezentacji badań i osiągnięć naukowców w środowisku międzynarodowym i krajowym. Ważnymi celem konferencji jest upowszechnianie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk medycznych i wskazywanie na różne grupy zawodowe profesjonalnie związane z rejestracją nauki i promowaniem nauki w otoczeniu społecznym i gospodarczym. Nikt nie ma wątpliwości, że bibliotekarze należą do tej grupy, w roku 2014, 2015 i 2016 podczas konferencji odbywały się specjalne sesje dedykowane tylko bibliotekarzom, cieszyły się dużym zainteresowaniem bibliotekarzy różnych typów bibliotek Opola, koncentrowały się głównie na wymianie poglądów i doświadczeń zawodowych na temat zagadnień związanych z mechanizmami i procesami zarządzania informacją oraz dostępu do informacji w wymiarze indywidualnym i społecznym czy zarządzaniu danymi bibliograficznymi w kontekście sprawozdawczości jednostek naukowych.


Dzień Bibliotekarza – II Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni 2015

Konferencje organizowane są przede wszystkim przez zespół redakcji kwartalnika naukowego Medical Science Pulse (Puls Uczelni), pod patronatem JM Rektora PMWSZ w Opolu, w tym roku otrzymaliśmy dodatkowe dofinansowanie ze środków z dotacji z budżetu Województwa Opolskiego w ramach małych grantów dla uczelni.

Dla przypomnienia - Puls Uczelni funkcjonował w PMWSZ w Opolu od 2007 jako typowa akademicka gazeta informacyjna aż do roku 2011, kiedy to dwie członkinie senackiej komisji wydawniczej odpowiedzialnej za produkcję wydawniczą uczelni – naukowiec, lekarz i doświadczony redaktor innego kwartalnika naukowego oraz bibliotekarz „wymyśliły” wykorzystanie tytułu do prowadzenia czasopisma naukowego o profilu medycznym. Co ciekawe, jest to prawdopodobnie jedyny przypadek w Polsce przekształcenia uczelnianej gazety informacyjnej w czasopismo naukowe. Od 2012 roku Puls Uczelni przeszedł pomyślnie kilka ewaluacji, w tym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskując w 2015 roku 6 punktów na liście B czasopism naukowych w Polsce. W 2017 roku zmieniono tytuł na bardziej rozpoznawalny w środowisku naukowym międzynarodowym: Medical Science Pulse.

Jako recenzowane czasopismo naukowe, adresowane do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych szkół medycznych kwartalnik popularyzuje i publikuje badania głównie w zakresie nauk biomedycznych. Redakcja przyjmuje obecnie do druku prace wyłącznie w języku angielskim. Publikowane są one w następujących działach kwartalnika: Prace oryginalne, Prace poglądowe, Opisy przypadków. Priorytet w druku mają prace oryginalne oraz prace z ośrodków zagranicznych.

Na łamach czasopisma ukazało się dotychczas blisko 180 artykułów naukowych autorów z ponad 100 szkół wyższych, innych ośrodków naukowych i placówek ochrony zdrowia nie tylko polskich, ale również zagranicznych, m.in. z Białorusi, Ukrainy, Irlandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Czech, Węgier, Bułgarii, Grecji, Indii i USA. Wśród członków Rady Naukowej większość pochodzi z ośrodków zagranicznych, w tym z Belgii, Białorusi, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Szwecji, USA, Japonii czy Chin. Recenzenci manuskryptów w kwartalniku reprezentują prawie 20 krajów, nawet tak odległych jak Australia. Czasopismo wśród redaktorów językowych posiada m.in. native speakera z USA oraz redaktora statystycznego z wykształceniem kierunkowym.


Wszystkie artykuły publikowane są bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma na licencjach Creative Commons, co zgodne jest z aktualnie promowanym dostępem Open Access do dokumentów zawierających wyniki badań naukowych.

Kwartalnik rejestrowany jest w wielu renomowanych bazach indeksacyjnych i bibliograficznych. Profesjonalna wersja elektroniczna czasopisma dostępna jest na stronie: medicalsciencepulse.com.

Należy podkreślić, że Medical Science Pulse jest jedynym czasopismem naukowym w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej w akademickim regionie Opola i województwa opolskiego, redakcja współpracuje w zakresie pozyskiwania artykułów badawczych do publikacji ze wszystkimi uczelniami wyższymi w regionie.


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kwartalnik Medical Science Pulse jest także dostępny dla szerokiej publiczności poprzez Opolską Bibliotekę Cyfrową.


Już dziś zapowiadamy VI Międzynarodową Konferencję Medical Science Pulse, która odbędzie się 23-24 maja 2019 roku, tradycyjnie w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej. Od tematyki publikowania naukowego, poprzez granty i projekty naukowe, zagadnienia interdyscyplinarności w nauce i zespołach badawczych przeszliśmy do hasła przewodniego: Integracja nauki i opieki zdrowotnej: innowacje i komercjalizacja. Jak zwykle konferencja skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców: studentów, naukowców, bibliotekarzy, wydawców czasopism naukowych, przedstawicieli biznesu i wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami działań naukowych i upowszechniania nauki.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy, USA i Chin, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty oraz atrakcyjna cena - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Zapraszamy do Opola do wzięcia aktywnego udziału w naszym cyklicznym projekcie naukowym!   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska