Nr 1/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Hanna Jamry
Dział Bibliografii, Informacji i Promocji WBP w Opolu

Nowości o Śląsku Opolskim –
propozycje do księgozbioru podręcznego


Jerzy Lipka : życie i twórczość. Dziedzictwo Jerzego Lipki impulsem kultywowania tradycji w domu / redakcja Barbara Jaskólska. - Gogolin : Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie; Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, 2018. - 108 s. : il.
  • descriptiondescription
Jerzy Lipka urodził się i związany był rodzinnie z Obrowcem – wioską na terenie gminy Gogolin. Żył w niewielkiej społeczności wiejskiej, gdzie przestrzegano tradycyjnych zasad życia społecznego. Czuł się odpowiedzialny za zachowanie ciągłości kulturowej swojej małej ojczyzny, przekazanie bogactwa tej ziemi następnym pokoleniom. Sztukę ludową postrzegał jako wielką wartość. Dzięki jego staraniom na nowo ożyły stare zwyczaje i obrzędy. Do rangi ważnych wydarzeń kulturalnych podniósł m.in. wodzenie niedźwiedzia i palenie żuru, kolorytu nabrały dożynki. Współpracował z najwybitniejszymi znawcami polskiej sztuki ludowej, z oddaniem działał w organizacjach skupiających twórców ludowych.


Odkrywanie świata Fryderyka Kremsera : [katalog wystawy] / redakcja Magdalena Górniak-Bardzik ; teksty: Magdalena Górniak-Bardzik, Joachim Sosnowski, Jarosław Gałęzi. - Opole : Muzeum Wsi Opolskiej, 2018. - 128 s. : il.
  • description
Fryderyk Kremser, jeden z najbardziej cenionych fotografików opolskich, zaliczany do twórców polskiej szkoły fotografii krajoznawczej, pod koniec lat 60. XX wieku był związany z Muzeum Wsi Opolskiej i pozostawił po sobie wartościowy i bogaty zbiór zdjęć dokumentujących krajobraz, zabytki i mieszkańców Śląska Opolskiego. Tak powstała wystawa i niniejszy katalog „Odkrywanie świata Fryderyka Kremsera”. Cykl obejmuje 100 fotografii, które przedstawiają typy ludzkie, ludzką pracę, zwyczaje i obrzędy oraz krajobrazy.


Przywódcy - bohaterowie - wrogowie / pod red. Adama Dziuroka i Bernarda Linka. - Katowice-Opole : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2017. - 114 s. : il. - Górny Śląsk w Polsce Ludowej ; t. 2.
  • description
Autorzy, we wprowadzeniu do tomu napisali, iż „Dzieje Górnego Śląska w półwieczu Polski Ludowej nie były czarno-białe, a dominowały w nich raczej różne, dłuższe lub krótsze cienie.” Przedstawiono tu kilkanaście biografii Górnoślązaków, część z nich związana była z Opolszczyzną. Nie są to osoby pierwszoplanowe, które mają już obszerne biografie. Są sylwetki „przywódców”: Jana Mrochenia, przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, Andrzeja Żabińskiego, I sekretarza PZPR w Opolu, i Romana Lutmana, dyrektora Instytutu Śląskiego. W drugiej części tomu pt. „Bohaterowie” przypomniano osoby: przedwojennego działacza, pisarza Szymona Koszyka, inicjatora Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gospodarza miasta Karola Musioła, księdza Emila Kobierzyckiego, wikariusza kapitulnego Ordynariatu Śląska Opolskiego powołanego z nakazu władz komunistycznych oraz Jana Wyględę, dowódcę powstańczego i więźnia stalinowskiego. Opracowanie ma charakter popularnonaukowy, jest zbiorem esejów historycznych wspartych materiałami źródłowymi i ilustracjami.


Stulecie życia wiejskiego na Górnym Śląsku w obiektywie : historyczne fotografie z Kórnicy / Andreas M. Smarzly. - Opole : Przedsiębiorstwo Związkowe Solpress Sp. z o.o., 2018. - 297 s. : il.
  • description
Autor urodził się w Krapkowicach, od 1988 r. mieszka niedaleko Koblencji. Od wielu lat bada historię miejscowości należących do historycznego powiatu prudnickiego, a także genealogię śląskich rodów. Za pomocą licznych zdjęć z Kórnicy, które pozyskiwał wspólnie z Andreą Smolarz od mieszkańców, stworzył barwny obraz historii życia codziennego Górnoślązaków w ciągu 100 lat. Wachlarz tematyczny rozciąga się od widokówek wsi, przez stroje, życie codzienne (szkołę, pracę, religię, czas wolny) po emigrację, dokumentując na przykładzie wioski Kórnica życie ludzi na Górnym Śląsku.


Sztuka dawnego Opola / redakcja naukowa Bogusław Czechowicz, Joanna Filipczyk, Andrzej Kozieł. - Opole : Muzeum Śląska Opolskiego, 2018. - 295 s. : il. - Bibliografia s. 257-263.
  • description
Książka jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w 2016 roku pod honorowym patronatem prezydenta Opola. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu historyków sztuki, muzealników, historyków z Polski, Czech i Niemiec. Stanowi przyczynek do opracowania oczekiwanej monografii zabytków Opola. Czytelnicy znajdą tu artykuły dotyczące życia i twórczości architektów i artystów dawnego Opola, sztuki sakralnej, zabytkowych kamienic, synagog, architektury powojennego Opola.


Z dziejów Siołkowic i okolicy / Andrzej Stampka. - Popielów : Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie, 2018. - 191, [1] s. : il. - Bibliogr. s. 185-192
  • description
Andrzej Stampka, siołkowiczanin z urodzenia, gromadził przez lata wszelkie materiały, stare dokumenty oraz opowieści o historii i tradycjach Starych Siołkowic i okolicznych wsi. Oprócz przeszukiwań archiwów państwowych i diecezjalnych pozyskiwał materiały z przekazów i rozmów z najstarszymi mieszkańcami wsi. Tak powstał obszerny maszynopis, który w 1970 roku wydał Instytut Śląski w Opolu (już po śmierci autora). Książka była wydana w wersji skróconej ocenzurowanej. Gminna Biblioteka w Popielowie, która pozyskała kopię maszynopisu z parafii siołkowickiej, w ramach realizowanego zadania pn. „Godni teraźniejszości szanujemy i pamiętamy o przeszłości” wydała książkę „Z dziejów Siołkowic i okolicy”, która dla obecnych i byłych mieszkańców ziemi popielowskiej jest źródłem informacji o ich „małej ojczyźnie”.   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska