Nr 2/2019 (LXIII) ISSN 2083-7321
Bożena Ratajczak-Olszewska, Aleksandra Krems
Sekcja Nauki i Wydawnictw PMWSZ w Opolu


Kwartalnik Medical Science Pulse beneficjentem programu
„Wsparcie dla czasopism naukowych”


Z satysfakcją informujemy, że kwartalnik naukowy Medical Science Pulse wydawany przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu jako jedyne czasopismo z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu w województwie opolskim został pozytywnie oceniony przez ekspertów konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu de minimis „Wsparcie dla czasopism naukowych”.


Beneficjenci programu otrzymają wsparcie finansowe umożliwiające popularyzację czasopism w międzynarodowym środowisku naukowym poprzez doskonalenie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich. Tytuły objęte programem zostaną również zamieszczone w nowym wykazie MNiSW czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych otrzymując 20 punktów.

Na liście znalazły się również tytuły czasopism naukowych z Uniwersytetu Opolskiego, pełny wykaz dostępny jest na stronie: www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wynikow-konkursu-ogloszonego-w-ramach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych Zachęcamy Państwa, studentów, absolwentów, młodych naukowców i badaczy z uczelni wyższych i innych instytucji do publikowania swoich prac naukowych w języku angielskim w kwartalniku Medical Science Pulse. To doskonała droga do budowy dorobku akademickiego, nawet dla początkujących, np. w postaci opracowania tez z wartościowych prac dyplomowych, oraz szansa na cytowanie Państwa prac przez innych. Gwarantujemy wysoki poziom edytorski publikacji, standaryzowany proces recenzji i przestrzeganie zasad etyki, oferujemy wsparcie warsztatowe w opracowaniu artykułu oraz redakcję językową angielską native speakera, specjalisty w zakresie nauk medycznych i nauk pokrewnych. Nie pobieramy żadnych opłat od autorów, prace publikowane są w systemie Open Access na licencjach Creative Commons, co pozwala Państwa tekstom dotrzeć do szerokiego grona odbiorców na całym świecie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: medicalsciencepulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Przypominamy, że kwartalnik w wersji cyfrowej dostępny jest również w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Zachęcamy ponadto do aktywnego uczestnictwa w cyklicznym projekcie naukowym redakcji Medical Science Pulse – VI Międzynarodowej Konferencji MSP: Integracja Nauki i Opieki Zdrowotnej, 23-24 maja 2019 r.: e-event24.pl/6th_MSP_Conference/   "Bibliotekarz Opolski" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska